ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρία “KINSEN HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Στουρνάρη αρ. 55, 104 32 (εφεξής καλούμενη ως “ΕΤΑΙΡΙΑ”) δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων, στην παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων (rent- a-car), φορτηγών λεωφορείων, μηχανημάτων έργου κλπ.

Στο πλαίσιο των  ως άνω δραστηριοτήτων , συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω του παρόντος ιστοτόπου (www.saracakisleasing.gr) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, επί τη βάσει της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1.    Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε και υποβάλλουμε σε επεξεργασία

Η Εταιρία  στα πλαίσια λειτουργίας της, συλλέγει και επεξεργάζεται διάφορες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο, τα οποία μάς παρέχετε ή με οποιονδήποτε τρόπο μάς γνωστοποιείτε ή έρχονται σε γνώση μας με νόμιμο τρόπο και μέσα, προκειμένου να σας επιτρέψει να επωφεληθείτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται τόσο από την ίδια όσο και από το δίκτυο των συνεργατών της ανά την ελληνική επικράτεια, καθώς και από τυχόν λοιπούς συνεργάτες της διεθνώς.

Με τον όρο Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εννοούμε όχι μόνο τα δεδομένα που σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά και δεδομένα που σας ταυτοποιούν έμμεσα, όπως ενδεικτικά ο αναγνωριστικός αριθμός οδηγού ή ο αριθμός πλαισίου οχήματος που έχει τοποθετηθεί στο ενοικιαζόμενο όχημά σας κ.α.

Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

·         Τα στοιχεία ταυτότητάς σας: επώνυμο, όνομα, ημερομηνία γέννησης, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, τόπος γέννησης, αναγνωριστικό λογαριασμού·

·         Εάν υπάρχουν, στοιχεία ταυτότητας πρόσθετου οδηγού (-ών): επώνυμο, όνομα, διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση

·        ·         Τα στοιχεία του διπλώματος οδήγησής σας (αριθμός διπλώματος οδήγησης, χώρα έκδοσης, ημερομηνία έκδοσης και λήξης) και τα στοιχεία του διπλώματος οδήγησης οποιουδήποτε πρόσθετου οδηγού(ών)

·         Στοιχεία πληρωμής: αριθμοί λογαριασμών, αριθμοί καρτών κ.λπ.

·         Πληροφορίες που σας αφορούν και απαιτούνται για την εκτέλεση της μεταξύ μας συνεργασίας.[KV1]

·         Δεδομένα που σχετίζονται με την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας, όπως η ip διεύθυνσή σας

·         Δεδομένα που σχετίζονται με τις έρευνες ικανοποίησής σας, που διενεργούνται είτε μέσω του ιστοτοπού μας, είτε γενικότερα.

2.    Σκοποί επεξεργασίας- Νομική βάση επεξεργασίας

H Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για διάφορους σκοπούς, δυνάμει των ακόλουθων νομικών βάσεων:

 

 

3.     Αποδέκτες των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν

3.1. Κατηγορίες αποδεκτών

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους υπαλλήλους ή/και προστηθέντες μας, στο τυχόν δίκτυο συνεργατών μας, στους αντιπροσώπους και στους μεσάζοντές μας που είναι εξουσιοδοτημένοι να σας παρέχουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και σε θυγατρικές/συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες, και συγκεκριμένα:

α) στον σχετικό συνεργάτη μας που τυχόν εκτελεί  τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς εσάς·

β) σε θυγατρικές/συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες με εμάς εταιρίες, οι οποίες θα επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία, αποκλειστικά προς τον σκοπό εξυπηρέτησής σας και υπό την προϋπόθεση ότι διενεργούν νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία

γ) στους υπεργολάβους μας, ιδιαίτερα στους παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής για σκοπούς φιλοξενίας, συντήρησης ή ανάπτυξης, οι οποίοι μας βοηθούν να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω του παρόντος ιστοτόπου. Αυτοί μπορεί να είναι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών.

Ενδέχεται, επίσης, να αποκαλύψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η Εταιρία λαμβάνει κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επεξεργάζονται από τρίτους, παρά μόνο σε αυτούς  με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Ιδίως τέτοια πρόσβαση δύνανται να αποκτήσουν : -εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας μας, που μάς παρέχουν λογιστικές ή νομικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες εν γένει, υπηρεσίες πληροφορικής, μηχανογράφησης, υπηρεσίες ιστοσελίδας, ιδίως στα πλαίσια καμπάνιας μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας/ιατρού εργασίας κλπ., -εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρίας μας που παρέχουν υπηρεσίες έρευνας ή/και διαφήμισης, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, -Δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλα πρόσωπα που είναι αναγκαία για το δικαστικό ή εξώδικο χειρισμό απαιτήσεων της Εταιρίας μας. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων σας πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. Όταν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ανωτέρω τρίτους αποδέκτες, ή άλλους αποδέκτες, αυτό προϋποθέτει, ότι οι τρίτοι δεσμεύονται να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, είτε αυτοί ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας, είτε ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρία μας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Σε κάθε περίπτωση η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μας στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται.

3.2. Διεθνείς διαβιβάσεις

Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλόγως με τον τόπο παροχής, ορισμένοι αποδέκτες ενδέχεται να βρίσκονται σε χώρες που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε χώρες για τις οποίες δεν έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχουν τέτοιο επίπεδο προστασίας (τρίτες χώρες). Σε κάθε περίπτωση, σε περίπτωση απουσίας αποφάσεων επάρκειας και εγγυήσεων στις εν λόγω τρίτες χώρες, έχουμε συνάψει τις απαιτούμενες συμβάσεις, καθώς και υιοθετήσει τις απαιτούμενες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και εταιρικούς δεσμευτικούς κανόνες και εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα προστασίας σύμφωνα τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 44-49 του Κεφαλαίου V  του Κανονισμού και των σχετικών Κατευθυντήριων Γραμμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4.    Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν διατηρούνται για διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανάλογα με τους σκοπούς της σχετικής επεξεργασίας:

Τηρούμε τα δεδομένα εικόνας σας για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα. Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.[KV1]

Γενικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται και γίνεται επεξεργασία τους, καθώς και προκειμένου η Εταιρία μας να εφαρμόζει το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο. Στη συνέχεια τα στοιχεία σας θα διαγράφονται/καταστρέφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη ρητή έγγραφη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς οποιαδήποτε στιγμή. Σε περιπτώσεις όπου η διατήρηση των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση ή την προστασία νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρίας μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, η προθεσμία διατήρησής του παρατείνεται μέχρι το τέλος της περιόδου όπου τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τους παραπάνω σκοπούς.

5.     Δικαιώματα που μπορείτε να ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν.

Εντός των ορίων και των προϋποθέσεων που επιτρέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, μπορείτε:

– να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας που πραγματοποιούμε·

-να ζητήσετε τη διόρθωση, ενημέρωση και διαγραφή («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διευκρινίζοντας ότι η διαγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον όταν: (α) τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, (β) αν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, (γ) αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός νόμιμος λόγος για την επεξεργασία, (δ) αν έχει διαπιστωθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, (ε) αν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να συμμορφωθούμε με κάποια από τις νομικές μας υποχρεώσεις·

– να αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς εμπορικών ερευνών·

– να λάβετε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο («δικαίωμα στη φορητότητα») τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρείχατε ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε τρίτο, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (α) έχει πραγματοποιηθεί με αυτοματοποιημένα μέσα και (β) βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή στην εκτέλεση σύμβασης που μας δεσμεύει·

– να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα όταν:

α) αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·

β) η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι παράνομη και αντιτίθεστε στη διαγραφή τους και αντ’ αυτού ζητάτε να περιοριστεί η χρήση τους·

γ) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, αλλά αυτά εξακολουθούν να απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων·

δ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, ενόσω ελέγχουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι που επιδιώκουμε υπερισχύουν έναντι των δικών σας.

– να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ανά πάσα στιγμή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, οπότε και θα παύσουμε την επεξεργασία αυτών, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για τη συνέχιση της επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων, ελευθεριών σας, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων.

– να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία εφόσον αυτή βασίζεται στη συγκατάθεσή σας·

Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

6.     Τρόπος άσκησης των Δικαιωμάτων σας

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας απευθυνόμενοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@kinsen.gr, ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση, Λ. Αθηνών 71, ΤΚ 101 73, Αθήνα, δωρεάν, εκτός αν αυτά επαναλαμβάνονται συχνά οπότε έχουν για εμάς διοικητικό κόστος, το οποίο θα επιβαρυνθείτε σχετικώς.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψιν της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας αναφέροντας με σαφήνεια το επώνυμό σας, το όνομα, τον αναγνωριστικό αριθμό κράτησης και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία που μας επιτρέπει να σας αναγνωρίσουμε (όπως ο τόπος και η ημερομηνία της τελευταίας σας ενοικίασης οχήματος). Πρέπει επίσης να μας δώσετε τη διεύθυνση e-mail ή την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία θα θέλατε να σας σταλεί η απάντηση.

Επίσης, διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

7.     Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σας αφορούν

Η Εταιρία εφαρμόζει κατάλληλα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας, τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

8.     Σύνδεσμοι (links) που ανακατευθύνουν στους ιστοτόπους συνεργατών μας ή σε άλλους ιστοτόπους.

Στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να βρείτε διάφορους συνδέσμους (links) προς τις ιστοσελίδες τυχόν συνεργατών μας). Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν ισχύει για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους συνεργάτες μας ή άλλους τρίτους, η οποία μπορεί να προκύψει όταν επισκέπτεστε/ανακατευθύνεστε στους ιστοτόπους τους. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων. Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω συνεργάτες και τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πολιτικές προστασίας δεδομένων τους.

Η Εταιρεία μας έχει λάβει μέριμνα και εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.

9.     Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 27.06.2023, και οιαδήποτε τροποποίηση αυτής αναρτάται στην παρούσα ιστοσελίδα.